Kenyataan Privasi (BM)


Notis Privasi ini dikeluarkan oleh Travelex Currency Exchange & Payments Sdn Bhd (818930-H) (“Travelex”, “kami”).

Notis Privasi Travelex Currency Exchange & Payments Sdn Bhd ini dikemaskini terakhir pada bulan Disember 2018.

Nota Penting: Jika anda berurusan dengan atau melalui Travelex, anda bersetuju dengan penggunaan Data Peribadi oleh Travelex menurut Notis Privasi ini. Oleh itu sila baca dengan teliti.

 

1. Maklumat untuk dihubungi

Jika anda perlu menghubungi kami, anda boleh mengunjungi mana-mana cawangan kami, hubungi pejabat kami di +60 3 2281 3000, atau kunjungi kami di www.travelex.com.my.

 

2. Definisi

Melainkan jika konteksnya sebaliknya dikehendaki, terma huruf besar yang digunakan di sini mempunyai maksud berikut: "Data Peribadi" ertinya apa-apa maklumat berkenaan dengan Transaksi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada anda dan:

 1. diproses oleh atau melalui Travelex;
 2. dirakamkan oleh Travelex;
 3. mengenal pasti anda atau menyebabkan anda dikenal pasti; dan
 4. termasuk Data Peribadi Sensitif dan ungkapan pendapat tentang anda.

  Tanpa mengehadkan yang disebut, Data Peribadi mungkin termasuk:
  1. maklumat tentang anda termasuk umur, status perkahwinan dan status kewangan;
  2. maklumat transaksi mengenai perkhidmatan kami dan bagaimana anda menggunakannya;
  3. maklumat yang anda kongsi dengan kami apabila anda hubungi kami untuk apa-apa sebab (termasuk melalui media sosial);
  4. maklumat apabila anda mengambil bahagian dalam promosi, pertandingan, kaji selidik atau skim kesetiaan;
  5. butir-butir lawatan anda ke laman web kami. Ini termasuk mana laman web daripada anda datang, halaman yang anda dilihat semasa lawatan anda, dan halaman yang anda dilihat selepas anda meninggalkan;
  6. data yang dikumpul oleh cookie dan teknologi yang sama, bersama-sama dengan maklumat peribadi yang kami telah mengumpul; dan
  7. imej CCTV di mana tersedia.

"Data Peribadi Sensitif" ertinya mana-mana Data Peribadi yang termasuk maklumat tentang kesihatan fizikal atau mental, pendapat politik, kepercayaan agama atau lain-lain dan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh anda atau didakwa melakukan.

"Transaksi" ertinya apa-apa urus niaga perdagangan anda dengan atau melalui Travelex berhubung dengan produk dan perkhidmatan pertukaran asing kita, tidak kira saluran yang digunakan oleh anda.

"Travelex"atau "kami" atau "kita" dalam Notis Privasi ini merujuk kepada Travelex Malaysia Sdn. Bhd., Termasuk di mana konteksnya menghendaki, cawangan, sekutu dan entiti berkaitan di luar Malaysia.

 

3. Tujuan Notis Privasi ini

Notis Privasi ini menggariskan bagaimana Travelex:

 1. mengumpul, menggunakan, mengekalkan dan mendedahkan Data Peribadi berkenaan dengan Transaksi;
 2. melindungi Data Peribadi.

 

4. Bagaimana Data Peribadi diberikan kepada kami

Data Peribadi boleh diberikan kepada kami:

 1. oleh anda apabila anda berurusan dengan Travelex (contohnya, dengan membeli produk dari kami, mendaftar akaun di laman web kami, hubungi kami melalui mana-mana saluran, mengambil bahagian dalam tinjauan atau pertandingan);
 2. oleh pihak ketiga (contohnya pasangan anda, sebuah syarikat di mana anda seorang pengarah, pegawai atau pemegang saham, atau suatu perkongsian di mana anda adalah rakan kongsi) untuk produk atau perkhidmatan yang dimohon oleh pihak ketiga dari Travelex; dan
 3. melalui cara lain (contohnya, daripada analisis kami transaksi anda, rakaman video dari kamera pengawasan keselamatan litar tertutup, rakaman audio perbualan telefon yang dirakam atau sumber awam yang boleh didapati)

 

5. Tujuan yang akan kami gunakan data peribadi

Kami hanya akan menggunakan Data Peribadi (yang mana, sebagai peringatan, termasuk Data Peribadi Sensitif) untuk tujuan yang sah berkaitan dengan pengendalian perniagaan kami dan pemprosesan Transaksi. Ini termasuk yang berikut:

 1. menyediakan produk dan / atau perkhidmatan yang anda daftar untuk;
 2. mengutip bayaran;
 3. proses dan memenuhi pesanan anda, menyediakan untuk kemudahan pengesanan pesanan, atau sebaliknya menyediakan anda dengan maklumat, produk dan perkhidmatan yang anda boleh dapatkan daripada kami;
 4. mematuhi kehendak undang-undang dan peraturan kami (termasuk pencegahan penipuan, pengubahan wang haram dan pemeriksaan sekatan). Ini mungkin termasuk memeriksa maklumat yang anda berikan kepada kami terhadap maklumat daripada sumber-sumber lain;
 5. menguatkuasakan mana-mana kontrak yang dibuat di antara anda dan kami berkenaan dengan Transaksi;
 6. menghantar mesej pemasaran kepada anda;
 7. pertikaian dan penyelesaian aduan;
 8. menyediakan anda dengan mesej perkhidmatan (contohnya, dengan memberitahu anda mengenai perubahan kepada terma laman kami, syarat dan polisi);
 9. meningkatkan pengalaman pelanggan dan kualiti perkhidmatan kami;
 10. analisis data;
 11. membolehkan kami dan laman web pihak ketiga untuk memaparkan iklan yang berkaitan dan disasarkan, berdasarkan tingkah laku sebelumnya, pembelian, atau apa-apa maklumat lain yang berkaitan;
 12. pencegahan penipuan atau pengesanan;
 13. mengesahkan kedudukan kewangan anda melalui pemeriksaan rujukan kredit;
 14. mengurus dan menyelenggara akaun dan kemudahan anda; dan
 15. sebab-sebab keselamatan (dalam data peribadi tertentu dikumpulkan dari kamera pengawasan keselamatan litar tertutup).

 

6. Boleh anda menolak untuk memberikan kami Data Peribadi?

Ya.

Anda mempunyai pilihan, pada bila-bila masa, untuk tidak memberikan Data Peribadi anda kepada kami.

Walau bagaimanapun jika anda tidak memberikan maklumat yang kami perlukan untuk memproses Transaksi, menyelesaikan aduan, menyediakan anda dengan produk-produk dan perkhidmatan atau selainnya berurusan dengan anda untuk tujuan yang dimaksudkan, kami mungkin tidak dapat melakukan perkara-perkara yang dinyatakan di atas.

 

7. Adakah anda perlu memberikan kami Data Peribadi untuk menerima produk dan perkhidmatan kami?

Tidak semestinya.

Data Peribadi yang kami kumpulkan boleh jadi wajib atau sukarela. Data Peribadi wajib adalah data yang diperlukan oleh kami untuk memberikan anda dengan produk dan perkhidmatan kami. Data Peribadi sukarela adalah data yang tidak diperlukan dalam usaha kita untuk menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan kami. Jika dapat dilaksanakan, kami akan menunjukkan jenis data sedang diminta oleh kami.

 

8. Bolehkah kita berkongsi Data Peribadi anda?

Ya.

Dari semasa ke semasa, kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan:

 • entiti lain dalam Travelex;
 • ejen-ejen kami;
 • subkontraktor;
 • pemberi perkhidmatan;
 • badan kawal selia, pentadbir dan kehakiman;
 • agensi-agensi rujukan kredit apabila anda memohon mana-mana produk berasaskan kredit kami;
 • penyedia perkhidmatan kewangan;
 • pihak yang diberi kuasa dan berkenaan, oleh anda;
 • penasihat; dan
 • mana yang semunasabahnya perlu bagi mana-mana maksud yang disebut di sini (dan pada pemahaman bahawa mana-mana entiti tersebut akan mengendalikan maklumat itu sebagai sulit) rakan kongsi strategik ("Entiti Lain")

 

9. Boleh Data Peribadi anda dipindahkan di luar Malaysia?

Ya.

Ini boleh dilakukan untuk pelbagai tujuan perniagaan yang sah termasuk penyimpanan, pengesahan, memproses transaksi, menjalankan penyiasatan dan tadbir urus.

 

10. Bolehkah kita menggunakan Data Peribadi anda untuk menghantar bahan pemasaran kepada anda?

Ya.

Anda boleh menerima komunikasi pemasaran daripada kami atau entiti lain. Jika anda tidak lagi mahu menerima komunikasi pemasaran, anda boleh memilih untuk keluar atau memberitahu kami (menyatakan bahawa ia boleh mengambil masa sehingga 14 hari untuk penarikan balik itu muncul dalam sistem kami). Sila ambil perhatian bahawa jika anda memilih keluar daripada menerima bahan pemasaran atau promosi, Travelex masih boleh menghubungi anda untuk tujuan lain yang berkaitan dengan akaun, kemudahan atau perkhidmatan yang anda memegang atau pernah melanggan dengan Travelex.

 

11. Bagaimana kita melindungi data anda?

Travelex mengambil semua langkah-langkah fizikal, teknikal dan organisasi yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kerahsiaan Data Peribadi. Jika kami mendedahkan apa-apa Data Peribadi anda kepada ejen-ejen kami yang diberi kuasa atau penyedia perkhidmatan, kami akan memerlukan mereka sewajarnya melindungi Data Peribadi yang diberikan kepada mereka.

 

12. Berapa lama kami boleh menyimpan data peribadi anda?

Kami akan menyimpan data peribadi anda untuk tempoh yang perlu bagi memenuhi tujuan yang yang mana ia dikumpulkan atau untuk mematuhi keperluan tadbir urus korporat, undang-undang, dan kawal selia dalaman.

 

13. Perubahan kepada Notis Privasi ini

Sila ambil perhatian bahawa kami boleh mengemas kini Notis Privasi ini dari semasa ke semasa. Jika terdapat perubahan ketara kepada Notis Privasi ini, kami akan memberitahu anda dengan menyiarkan notis perubahan tersebut di laman web kami atau dengan menghantar pemberitahuan kepada anda secara langsung. Lakukan kajian semula secara berkala terhadap Notis Privasi ini untuk mengetahui maklumat tentang bagaimana kami melindungi maklumat anda.

 

14. Bagaimana anda boleh mengakses / betulkan / mengemaskini data peribadi anda?

Jika terdapat apa-apa perubahan kepada Data Peribadi anda atau jika anda percaya bahawa Data Peribadi anda yang kami ada mengenai anda adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak terkini, sila hubungi kami supaya kami boleh mengambil langkah-langkah untuk mengemaskini data peribadi anda. Anda mempunyai hak untuk mengakses Data Peribadi anda. Jika anda ingin meminta akses kepada Data Peribadi anda, sila hubungi kami. Sila ambil perhatian bahawa bergantung kepada maklumat yang diminta kami mungkin mengenakan bayaran yang kecil. Kami juga boleh mengambil langkah-langkah untuk mengesahkan identiti anda sebelum memenuhi permintaan anda untuk akses kepada Data Peribadi anda.

 

15. Data Peribadi Pihak Ketiga

Jika anda telah memberikan Travelex dengan Data Peribadi pihak ketiga, sila pastikan bahawa anda telah mendapatkan kebenaran pihak ketiga berhubung dengan pemprosesan dan pendedahan Data Peribadi mereka dan bahawa Notis Privasi ini dibawa kepada perhatian mana-mana pihak ketiga. Jika anda mempunyai sebarang kebimbangan mengenai pemprosesan Travelex atas Data Peribadi bagi pihak ketiga tersebut, sila hubungi kami.

 

16. Kontrak lain

Sekiranya terdapat percanggahan mengenai cara kami mengutip atau menggunakan Data Peribadi anda antara Notis Privasi ini dan terma-terma dan syarat produk atau perkhidmatan tertentu anda atau dokumen kontrak lain, terma-terma dan syarat produk atau perkhidmatan tertentu anda atau dokumen kontrak yang lain akan diguna pakai.

 

17. Versi Bahasa

Kami menyediakan Notis Privasi dalam kedua-dua bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan di antara kedua-dua, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.